Aýratyn

Maşynlar

Täze nahar öndürýän maşyn

Iň ýokary önümçilik kuwwaty: sagatda 600kg
Basyş rolikiniň ini: 350mm
Kuwwaty: 35kw
Howa çeşmesi: 0.6-0.7Mpa
Gatyň meýdany: 15m × 2,5m = 37.5m²

Iň ýokary önümçilik kuwwaty: sagatda 600kgBasyş rolikiniň ini: 350mmKuwwaty: 35kwHowa çeşmesi: 0.6-0.7MpaGatyň meýdany: 15m × 2,5m = 37.5m²

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

“Qingdao HICOCA Intelligent Equipment Technology Co., Ltd.” müşderilere akylly azyk önümçiligi we gaplaýyş gurnama çyzgylarynyň doly toplumy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Milli ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, Oba hojalygy ministrligi tarapyndan un un azyk önümlerini gaplaýyş enjamlary we gözleg merkezi bilen sylaglandy.13-nji bäş ýyllyk milli taslamany, göze görünmeýän çempion kärhanany, ingingdaoda oba hojalygyny senagatlaşdyrmagyň öňdebaryjy kärhanasyny, strategiki ösýän kärhana we ingingdao Kärhana Tehnologiýa Merkezini amala aşyrýar.HICOCA elmydama yhlasly, hünärmen bolup, önümi akylly ösdürmäge we ylmy tehnologiýa innowasiýalaryna ünsi jemledi we Hytaýyň esasy azyk senagatynyň intensiw we uly göwrümli önümçiligine oňyn goşant goşdy.

ýakynda

HABARLAR

 • HICOCA sanly tizlikde we akylly önümçilikde täze tizlige gadam basýar

  27-nji sentýabrda konferensiýa otagynda HICOCA MES taslamasynyň açylyş ýygnagy geçirildi.Duşuşyga önümçilik, maglumat, tehnologiýa, gözleg, meýilnamalaşdyrmak, hil, satyn almak, ammar, maliýe we beýleki bölümleriň ýolbaşçylary gatnaşdy.Başlyk Liu Sianzhi ...

 • Super ýakmak!Nahar gaplaýyş liniýasyndan rok aýdym-sazy

 • Againene-de “Welaýat abraýyny” gazanmak IC HICOCA, Şandong welaýatynda “Welaýat önümçilik dizaýn merkezi” bilen sylaglanýar

  Birnäçe gün ozal, “Şandong welaýatynda welaýat önümçilik dizaýn merkezlerini kepillendirmek üçin administratiw çäreler” we “thedinji partiýany guramak barada bildiriş o ...

 • Geçiş: Bugly çöregiň hekaýasy

  Hytaýlylaryň hemmesiniň umumy ýady bar, ene bugly çörek ýasaýar.Ak, ýumşak we çeýnidir.Dadyp görenden soň, agzdaky süýji krahmal tagamy tükeniksiz.Açlyk duýanyňyzda bugly bug çöregini alyp, bir gysym alarsyňyz.Tagamyňyz bugdaý ununyň aýratyn süýümini duýup biler ...

 • HIKOKA: “ingasamakdan” “Akylly önümçilik” -e çenli

  Hytaýyň önümçilik pudagynyň ösmegi we hemmetaraplaýyn kuwwatyň ýokarlanmagy bilen birlikde, önümçilik pudagynyň gerimi yzygiderli 12 ýyl dünýäde birinji ýerde durýar.Häzirki wagtda Hytaýyň ykdysady ösüşi ýokary tizlikli ösüşden ýokary hilli ösüşe öwrüldi.Intell ...